บุคลากรทางการแพทย์

ArticlesLatest

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ต้นแบบการบรรเทาปัญหาผู้ป่วย COVID-19 ล้น

ความท้าทายสำคัญประการหนึ่งในวิกฤตไวรัส COVID-19 ระบาด คือ ความสามารถในการรับมือผู้ติดเชื้อของระบบสาธารณสุข หากจำนวนผู้ติดเชื้อก้าวกระโดดเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าทรัพยากรการแพทย์ที่มีอยู่ ผู้ป่วยจำนวนมากอาจเข้าไม่ถึงการรักษาที่จำเป็นอย่างทันท่วงทีจนเป็นอันตรายได้ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ คือ หนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาพื้นที่ดูแลและกักตัวผู้ป่วยติดเชื้อไม่เพียงพอ มีกาารระดมทรัพยากรทางการแพทย์ งบประมาณ และบุคลากร เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ  COVID-19 และแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เป็นโครงการที่ทำร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Read More