ภาวะผู้นำ

ArticlesLatest

COVID-19: ภาวะผู้นำและการสื่อสารในยามวิกฤต

การพูดที่ห้วนสั้นรวดเร็ว เสียงอู้อี้ที่ฟังไม่รู้เรื่อง และเนื้อหาที่วกไปวนมา สิ่งเหล่านี้เป็นความคิดเห็นที่พบได้ทั่วไปในโลกออนไลน์ ต่อการแถลงของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา เกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินท่ามกลางภาวะไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด อากัปกิริยาของผู้นำประเทศนั้นสะท้อนภาพที่น่าสนใจในทางรัฐศาสตร์  ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้ความเห็นถึงการแสดงออกของรัฐบาล ความคาดหวังของประชาชน และการสื่อสารที่ควรกระทำในภาวะวิกฤต ไว้ว่า การแสดงออกของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งบริหาร

Read More