เฟคนิวส์

ArticlesFEATURED

Fake News Series | COVID-19 รัฐไทยแก้ปัญหา(?)เฟคนิวส์อย่างไร

ท่ามกลางฝุ่นตลบของข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ (fake news) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 ซึ่งทำให้ภาคประชาชนเกิดความแตกตื่น โกลาหล หากมองในแง่หนึ่ง การเข้าควบคุมการเผยแพร่ข่าวปลอมผ่านกลไกรัฐ อย่างเช่นการตั้งศูนย์ต้านข่าวปลอม อาจมีความจำเป็น  แต่ในมุมมองของนักวิชาการ กลับเห็นว่าการทำเช่นนั้นสูญเปล่าและยังเป็นการตอกย้ำปัญหาในเชิงการเมือง โดย อ.วศิน ปั้นทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อธิบายไว้ดังนี้ รัฐพูดความจริงน้อยเกินไป 

Read More