Pattani

ArticlesLatest

จากงานศิลป์สู่ดิจิทัล: สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่พัดผ่านปัตตานี

JOURNEY TO THE PA(T)TANI WIND OF CHANGE เรื่องและภาพโดย นนทรัตน์ สุวรรณพงศ์ เมื่อพูดถึงจังหวัดปัตตานี เราจะพบว่าปัตตานีถูกสร้างภาพให้กลายเป็นพื้นที่อันตรายมาหลายทศวรรษ ด้วยภาพจำว่าเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประกอบไปด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งควบคุมดูแลโดยฝ่ายความมั่นคงหลากหลายหน่วย ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค

Read More