WFH

ArticlesLatest

Work From Home อย่างไรให้ดีกับสุขภาพจิต

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมาก หลายคนต้องหยุดทำงานและขาดรายได้ หลายคนยังมีงานทำแต่ต้องเสี่ยงออกไปทำงานนอกบ้าน หลายหน่วยงานให้พนักงานเปลี่ยนไปทำงานที่บ้าน หรือที่เรียกว่า Work From Home ซึ่งเป็นการปรับตัวให้เข้ากับมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ หรือ Physical Distancing เพื่อป้องกันและลดการติดและแพร่กระจายไวรัส  การทำงานอยู่แต่ในบ้านและลดการปฏิสัมพันธ์ภายนอกนั้นส่งผลต่อสภาพจิตใจ ผู้ที่ต้องเก็บตัวอยู่ในที่เดียวเป็นเวลานานและไม่ได้พบปะผู้คนอาจรู้สึกเบื่อหน่ายและหงุดหงิด การดูแลสภาพจิตใจภายใต้สภาวะเช่นนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ ดร.ธนพงศ์

Read More